FAScynujące forum Strona Główna FAScynujące forum
Forum dla rodziców, opiekunów i specjalistów zainteresowanych problematyką zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Linki FAS/E
Autor Wiadomość
bolek 
Rodzic???


Wiek: 60
Dołączył: 31 Paź 2007
Posty: 286
Skąd: Szwecja
Wysłany: 2007-11-21, 10:22   Linki FAS/E

http://www.parpa.pl/download/fas1.pdf
_________________
Kto powiedzial ze bedzie latwo?
Pozdrawiam
 
     
Małgorzata 

Wiek: 60
Dołączyła: 09 Wrz 2007
Posty: 650
Skąd: Lędziny
Wysłany: 2007-11-21, 12:08   

bolek,

co jest w tym pliku, bo mi się nie otwiera?
_________________
Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Zapraszam na strony Fundacji FASTRYGA

http://fas.edu.pl/
http://fas.org.pl/

oraz Ośrodka FASTRTYGA
https://sites.google.com/site/osrodekwledzinach/home
https://plus.google.com/u/1/108991578606595391937/posts
 
 
     
bolek 
Rodzic???


Wiek: 60
Dołączył: 31 Paź 2007
Posty: 286
Skąd: Szwecja
Wysłany: 2007-11-21, 12:46   

Bardzo krotko na temat FAS/E.
Tylko fakty.

Moze uda mi sie to tu wkleic.

background image
Debra Evensen
FAS
i mózg
Jak alkohol
spo¿ywany w czasie ci¹¿y
wp³ywa na rozwój mózgu
Program FAStryga
Stowarzyszenie Zastêpczego
Rodzicielstwa
Oddzia³ l¹ski
0504 73 18 23
www.fosterparents.org.pl
background image
Jak alkohol wp³ywa na mózg dziecka:
Najbardziej powszechnym skutkiem jest sta³e uszkodzenie
mózgu, które prowadzi do trudnoci w uczeniu siê, zabu-
rzeñ zachowania, deficytów pamiêci, zespo³u ADHD i/lub
opónieñ rozwojowych. Stan ten nazywa siê statyczn¹
encefalopati¹, co oznacza, ¿e stan mózgu nie pogarsza
siê, ani siê nie poprawia.
Najbardziej podstêpne uszkodzenia spowodowane s¹ oka-
zjonalnym piciem alkoholu. Uszkodzenia te maj¹ wp³yw na
te obszary, które w³anie siê rozwijaj¹, powoduj¹c ob-
umieranie komórek mózgowych, migracjê komórek do nie-
w³aciwych obszarów oraz tworzenie siê niew³aciwych
po³¹czeñ miêdzy neuronami.
Najbardziej nara¿one rejony mózgu:
·
cia³o modzelowate przekazuje informacje pomiêdzy
praw¹ i lew¹ pó³kul¹;
·
mó¿d¿ek odpowiada za funkcje motoryczne;
·
zwoje podstawy odpowiadaj¹ za pamiêæ i procesy
poznawcze;
·
hipokamp bierze udzia³ w procesach uczenia siê i
pamiêci;
·
p³aty czo³owe odpowiadaj¹ za funkcje wykonawcze,
kontrolê impulsów, os¹d.
Skutkiem dzia³ania alkoholu na cia³o modzelowate i p³aty
czo³owe jest zachowanie opisywane jako niew³aciwe i nie-
dojrza³e.
Cia³o modzelowate oddziela praw¹ pó³kule mózgowa od lewej
i przekaszuje informacje z jednej strony na drug¹. Lewa
pó³kula odpowiada za zasady, konsekwencjê, precyzowanie
background image
myli, szczegó³y praktyczne i porz¹dkowanie myli. Prawa
pó³kula odpowiada za mylenie abstrakcyjne, emocje i od-
czuwanie, twórcze mylenie i intuicjê. Cia³o modzelowate
pomaga obu pó³kulom wspó³pracowaæ przy podejmowaniu co-
dziennych decyzji.
U osób z FAS/E cia³o modzelowate jest zniszczone i nie
funkcjonuje prawid³owo. Brakuje wielu po³¹czeñ pomiêdzy
dwoma pó³kulami mózgu, informacje przep³ywaj¹ powoli i
nieskutecznie. To mo¿e t³umaczyæ czêciowo fakt, dlaczego
osoba z FASE odczuwa impuls, by cos zrobiæ i najpierw
nastêpuje dzia³anie, a dopiero potem, po fakcie, uwiado-
mienie konsekwencji. Osoby z FAS znaj¹ zasady i rozumiej¹
konsekwencje ich z³amania, ale nie s¹ w stanie najpierw
myleæ, a póniej dzia³aæ.
Inn¹ czêci¹ mózgu, która wp³ywa na zdolnoæ do kontrolo-
wania impulsów jest kora nowa i p³aty czo³owe. P³aty
czo³owe odpowiadaj¹ za funkcje wykonawcze.
Funkcje wykonawcze i wp³yw alkoholu:
·
zachowania spo³eczne: nieumiejêtnoæ radzenia sobie w
sytuacjach spo³ecznych;
·
rozwi¹zywanie problemów: niezdolnoæ do spontaniczne-
go rozwi¹zania problemu;
·
przymus zachowañ seksualnych: niezdol-noæ do kon-
trolowania impulsów seksualnych, zw³aszcza w sytu-
acjach spo³ecznych;
·
planowanie: niezdolnoæ do wyci¹gania wniosków z uprzed-
nich zachowañ;
·
poczucie czasu: trudnoci z abstrakcyjnymi pojêciami
czasu i pieniêdzy;
·
porz¹dkowanie informacji: nieuporz¹-dkowane pliki,
trudnoci z gromadzeniem informacji;
Impulsywnoæ to stan, w którym dzia³anie nastêpuje
bezporednio po pojawieniu siê myli. P³aty czo³owe
kontroluj¹ inne czêci mózgu. W procesie mylowym
tworzy siê luka, a cz³owiek przechodzi wprost z myli
do dzia³ania.
Specjalista FAS, Susan Doctor, Uniwersytet w
Reno (Nevada).
background image
·
pamiêæ: problemy z gromadzeniem i/lub przetwarzanie
informacji;
·
samokontrola: wymaga czêstych podpo-wiedzi i nadzoru
innych;
·
regulacje s³owne: przymus g³onego mówienia, potrzeba
informacji zwrotnej;
·
zaburzone funkcje motoryczne;
·
chwiejnoæ emocjonalna: nastrojowa karuzela, przesad-
na zmiennoæ nastroju
·
motywacje: brak refleksji, potrzeba motywacji z ze-
wn¹trz.
Fetal Alcohol Syndrom (FAS) i Fetal Alcohol Effects
(FAE) s¹ to zaburzenia, jakie pojawiaj¹ siê u dzieci,
jako rezultat spo¿ywania przez ciê¿arn¹ matkê alkoho-
lu. Cz¹steczki alkoholu s¹ maleñkie i z ³atwoci¹ prze-
dostaj¹ siê przez ³o¿ysko do organizmu dziecka ju¿
w drugim tygodniu ¿ycia p³odowego. Choæ alkohol mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na wszystkie komórki i narz¹dy, to
mózg jest szczególnie wra¿liwy na dzia³anie alkoholu i
ju¿ w czasie ci¹¿y mo¿e zostaæ uszkodzony.
A l k o h o l p o w o d u j e w i ê c e j s z k ó d
w rozwijaj¹cym siê p³odzie ni¿ inne substancje
³¹cznie z marihuan¹, heroin¹ i kokain¹.
(Institute of Medicine, 1996)
Mózg zdrowego
dziecka
Mózg dziecka
z FAS/E
background image
background image
Fetal Alcohol Syndrome
FAS w pigu³ce
¨
FAS jest wiod¹c¹ przyczyn¹
chorób umys³owych.
¨
Wiêkszoæ osób z FAS ma prze-
ciêtny poziom inteligencji.
¨
FAS jest przyczyn¹ powa¿nych
problemów spo³ecznych i zabu-
rzeñ zachowania.
¨
Co roku w USA rodzi siê
5 000 dzieci z FAS.
¨Dziesiêæ razy wiêcej dzieci
rodzi siê z efektem alkoholo-
wym (FAE).
¨
Nie istnieje bezpieczna daw-
ka alkoholu, któr¹ mo¿na spo-
¿ywaæ w czasie ci¹¿y bez ujem-
nego skutku na dziecko.
¨
Alkohol uszkadza p³ód bar-
dziej, ni¿ jakikolwiek inny
narkotyk.
Zespo³owi FAS i innym
uszkodzeniom alkoholowym
mo¿na zapobiec w 100%.
_________________
Kto powiedzial ze bedzie latwo?
Pozdrawiam
 
     
Małgorzata 

Wiek: 60
Dołączyła: 09 Wrz 2007
Posty: 650
Skąd: Lędziny
Wysłany: 2007-11-21, 12:49   

To moja ulotka :d
Ci ją przesłać w oryginale.
I Stowarzyszenie i program FAStryga to też moje ;)
_________________
Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Zapraszam na strony Fundacji FASTRYGA

http://fas.edu.pl/
http://fas.org.pl/

oraz Ośrodka FASTRTYGA
https://sites.google.com/site/osrodekwledzinach/home
https://plus.google.com/u/1/108991578606595391937/posts
 
 
     
bolek 
Rodzic???


Wiek: 60
Dołączył: 31 Paź 2007
Posty: 286
Skąd: Szwecja
Wysłany: 2007-11-21, 13:15   

Swietnie

:-)))
_________________
Kto powiedzial ze bedzie latwo?
Pozdrawiam
 
     
Danusia

Wiek: 44
Dołączył: 07 Lis 2007
Posty: 81
Wysłany: 2008-02-23, 22:23   

http://images.google.pl/i...28&start=0&sa=N
 
     
Gość

Wysłany: 2008-04-02, 13:59   

Małgorzata napisał/a:
To moja ulotka :d
Ci ją przesłać w oryginale.
I Stowarzyszenie i program FAStryga to też moje ;)
a no wlasnie, czyli dobrze kojarzylam :)

Jest tez osobna ulotka o "8 krokach" prawda?

...a jednymi z pierwszysm materialow, do ktorych, sporo czasu temu, dokopalam sie w necie byl Panstwa biuletyn Fetal Alcohol Syndrome. Cechy charakterystyczne i objawy Program FAStryga

Podaje linki do jakich ja sie dogooglalam...

materialy niemieckojezyczne dotyczace opisow cech dysmorficznych twarzy:

cz1 Twarz

cz2 Usta

cz3 Oczy

cz4 Nos i uszy


a tytaj anglojezyczny artykul (nie jestem w stanie ocenic tresci merytorycznej, jestem niemiecko a nie anglojezyczna :( ) ale ilustracje wydaja mi sie cenne, szczegolnie ciekawie zrobione porownanie.
Fetal Alcohol Spectrum Disorders

ps: w kwestji technicznej, co do linkow... Zamieszczone linki nie roznia sie wlaciwie graficznie od tekstu, dlatego je pogrubilam. Czy to taka specyfika forum, czy ja mam jakies problemy z grafika?
 
     
Barbara 


Wiek: 44
Dołączyła: 02 Kwi 2008
Posty: 15
Wysłany: 2008-04-02, 14:05   

hmm tak dlugo pisalam tego posta, ze mnie w miedzyczasie wylogowalo i post napisalam jako gosc :(

dlatego wyjasniem, ze tym gosciem jestem ja :)
 
 
     
Kruffka 

Pomogła: 1 raz
Wiek: 47
Dołączyła: 08 Gru 2007
Posty: 68
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-04-03, 14:59   

ojej, dzięki za te linki
Ale będę miała tłumaczenia...
 
     
Barbara 


Wiek: 44
Dołączyła: 02 Kwi 2008
Posty: 15
Wysłany: 2008-04-03, 21:48   

:) ciesze sie, ze moze sie komus przydac :)
 
 
     
Gość

Wysłany: 2008-06-30, 23:04   

Witam,

na nieczynnym forum internetowym przeczytałam o filmie na temat FAS z 2004 fundacji Polsat. Niestety ten link już nie działa, czy ktoś ma może ten film? Będę wdzięczna za pomoc.
 
     
Edyta 

Dołączyła: 09 Cze 2008
Posty: 6
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-06-30, 23:05   

Poprzedni post został napisany przeze mnie, nie zalogowałam się.
 
     
Wisniewska.A 
Agnieszka.Wis

Dołączyła: 22 Sty 2010
Posty: 1
Skąd: łomża
Wysłany: 2010-01-22, 00:40   

Witam,

Jestem studentką pedagogiki ostatnio tematem naszych zajęć było opracowanie kampanii społecznej skierowanej do przyszłych rodziców na temat FAS. Odwołując się do państwa wypowiedzi chciałabym przedstawić temat kampanii, która ma za zadanie uświadomić kobietom w ciąży, że nawet kieliszek wina może być szkodliwy dla dziecka i wywołać wspomniany wcześniej płodowy zespół alkoholowy.

Hasło kampanii brzmi: : „Czemu mnie krzywdzisz?! Ja też chcę żyć normalnie! – dziecko
Działania(obejmują region Warszawy):
1.Pierwszy punkt stanowi wystawa fotograficzna – zdjęcia dzieci z FAS oraz zdjęcia pijanych kobiet w ciąży z opisami i komentarzami ( zdjęcia zamieszczone na Placu Bankowym, Starówce oraz innych miejscach Warszawy).
2.Film animowany wyświetlany w metrze prezentujący kobietę w ciąży w trakcie spotkania towarzyskiego na którym proponują jej lampkę wina, kobieta odmawia jednak po licznych namowach znajomych zgadza się wypić alkohol wtedy też odzywa się jej dziecko w brzuchu z zapytaniem: „Dlaczego mi to robisz mamusiu?” - tekst umieszczony w chmurce).
3.Publikacja listu płodu dziecka do pijącej matki (Internet, plakaty z listem, prasa).
4.Plakaty – rozwieszone w strategicznych punktach Warszawy (plakat przedstawia płód w kieliszku wina).
Kampania ma za zadanie uświadomić przyszłym mamom jak bardzo szkodliwy jest alkohol dla ich nienarodzonego dziecka oraz, że będąc w ciąży bezwarunkowo powinny wystrzegać się jego nadużywania.
 
     
magdalena0102 

Dołączyła: 21 Sty 2012
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-01-21, 01:19   

Witam,
Jestem studentką pedagogiki rewalidacyjnej. Na zajęciach z psychologii klinicznej omawialiśmy temat dotyczący FAS – Płodowego Zespołu Alkoholowego. Dowiedziałam się bardzo ważnych informacji, które mogą uświadomić kobietom w ciąży, jak wiele złego może spowodować każda ilość alkoholu spożytego w czasie ciąży.
Podczas trwania ciąży może dojść do wielu uszkodzeń dziecka, najbardziej narażony jest układ nerwowy, który powstaje na początku i rozwija się przez cały czas. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w czasie ciąży dochodzi do licznych podziałów komórek i tworzenia się ich struktur, powstają wtedy układy, narządy. Jakakolwiek ilość alkoholu może spowodować ich deformacje, zaburzenia w funkcjonowaniu. Komórki nerwowe, które powstają w okresie prenatalnym są jedyne, po urodzeniu się dziecka nie powstaną nowe. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko miało prawidłowe warunki rozwoju!
Alkohol niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw dla dziecka, dlatego nie sięgajcie po żadną ilość alkoholu gdy tylko przypuszczacie, że doszło do poczęcia. Każda chwila dla Waszego dziecka jest cenna. Ważne jest aby zwracać uwagę na leki – syropy, zażywane w czasie ciąży, ponieważ mogą zawierać alkohol. Także słodycze zawierające nadzienie alkoholowe (spożyte w znacznych ilościach) mogą spowodować nieodwracalne zmiany. Alkohol jest używany do konserwowania słodyczy, nawet w dużych ilościach, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ponieważ producenci słodyczy nie informują nas o tym!
Dzieci z FAS mają charakterystyczny, zniekształcony wygląd twarzy. Pojawiają się problemy, anomalie rozwojowe (wady serca, niska waga urodzeniowa, niska odporność powodująca liczne infekcje), zaburzenia funkcjonowania centralnego układu nerwowego (dzieci bardzo reaktywne, absorbujące, mało śpią, niespokojne, wszelkie czynności pielęgnacyjne sprawiają ból).

PAMIĘTAJ:

PODCZAS CIĄŻY NIE MA BEZPECZNEGO MOMENTU I BEZPIECZNEJ ILOŚCI ALKOHOLU!

FAS JEST CHOROBĄ NIEULECZALNĄ A TY MOŻESZ ZAPOBIEC JEJ W 100%!!!Studenta pedagogiki - Magda
 
     
Daniel332 

Dołączył: 17 Lip 2019
Posty: 114
Skąd: warszawa
Wysłany: 2021-08-11, 15:05   

Ja mieszkam w górach i bardzo trudno o dobry internet. airmax internet to jest internet który ostatnio polecił mi sąsiad, bo on korzytsa z ich oferty już dawno. Fajne jest to że czas dostępu to około 10ms, mają łącze na najwyższym poziomie, gratis mają statyczny IP. Polecam
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12